Биологически факултет
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4121 БИОМЕДИЦИНСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕДНОВЕРИЖНИ РЕКОМБИНАНТНИ АНТИТЕЛА доц. д-р Иванка Георгиева Цачева 96932.00 лв.
4140 Изследване и дигитализация на материали от Зоологичната колекция на СУ „Св. Климент Охридски“ (BFUS) и създаване на база данни от медийни ресурси доц. д-р Елена Димитрова Ташева-Терзиева 96133.00 лв.
4115 ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ ОТ КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ В ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА доц. д-р Силвена Ботева Ботева 48467.00 лв.Богословски факултет
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4117 Християнската апология срещу дуализма на източните християнски ереси в „Догматичното всеоръжие“ от Евтимий Зигавин  проф. д-р Димо Кръстев Пенков 18750.00 лв.
4130 ПРАВОСЛАВНОТО БОГОСЛОВИЕ В ДИАЛОГ проф. д-р Клара Асенова Тонева 42250.00 лв.ДИУУ, ДС, ДЕО
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4134 Иновативна система от вербални и невербални средства за комуникация в учебния процес по физическо възпитание и спорт за ученици със СОП доц. д-р Биляна Красимирова Туманова-Рангелова 75000.00 лв.Исторически факултет
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4126 Влияние на споделените академични пространства върху мотивацията и академичните постижения на студентите (теоретико-емпирично изследване) проф. д-р Ивайла Любомирова Попова 70000.00 лв.
4178 Проучване на потенциала на нововъзникващите технологии в изследванията и преподаването на историческата наука доц. д-р Христо Анастасов Беров 55827.00 лв.Стопански факултет
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4172 Изследване на ефекта от въвеждането на иновации в градската мобилност на голям европейски град (София) посредством методи от теорията на времевите редове с превключване на режими доц. д-р Боян Михайлов Ломев 45819.00 лв.
4107 Геймификация в образованието и на работното място проф. д-р Невяна Стефанова Кръстева 45819.00 лв.
4146 Поведенчески склонности при разрешаването на конфликти във финансовия сектор доц. д-р Божидар Людмилов Недев 45819.00 лв.Факултет по класически и нови филологии
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4174 Връзката между различните етапи в българската образователна система като трансфер на знания в хуманитарните науки доц. д-р Антония Димова Цанкова 42000.00 лв.
4147 ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК И МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ЧРЕЗ ИГРОВИЗАЦИЯ КАТО ИНОВАТИВЕН ИНСТРУМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 4.4 доц. д-р Гергана Иванова Фъркова-Ангелова 49475.00 лв.Факултет по математика и информатика
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4152 Ефективни изчисления и алгоритми. Приложение при решаване на теоретични и практически проблеми от различни научни области. доц. д-р Петър Русланов Армянов 165400.00 лв.Факултет по науки за образованието и изкуствата
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4122 Съвременни аспекти в подготовката на предучилищни педагози във ФНОИ от перспективата на студенти, детски учители, директори на образователни институции и университетски преподаватели доц. д-р Лора Илиева Спиридонова 17042.50 лв.
4109 МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ЕКСПРЕСИВНИЯ ЕЗИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ доц. д-р Катерина Атанасова Щерева 17042.50 лв.
4144 Движение и статика – теоретични изследвания и художествени реализации във визуалните графични и пластични изкуства. проф. д-р Анна Илчева Цоловска 17042.50 лв.
4113 ПРОУЧВАНЕ, АПРОБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС – II ЧАСТ. проф. д-р Любен Владимиров Витанов 17042.50 лв.
4127 ПРИЛОЖЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА АЛТЕРНАТИВНА И ДОПЪЛВАЩА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В БЪЛГАРИЯ проф. д-р Неда Златинова Балканска 17042.50 лв.
4104 Сравнително изследване на национални модели за педагогическо съветване в училище проф. д.н. Николай Борисов Попов 17042.50 лв.
4111 Иновативни инструменти за обучение в мултимедийните технологични специалности във ВУЗ доц. д-р Христо Кутев Карагьозов 17042.50 лв.Факултет по педагогика
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4132 Педагогическа технология за обучение в комуникативни умения на социални работници доц. д-р Силвия Илиева Цветанска 22450.00 лв.
4145 Подбор и квалификация на директори на образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование доц. д-р Йонка Петрова Първанова 40000.00 лв.Факултет по славянски филологии
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4159 Литературната наука – трансфер на знание от Университета към средното училище доц. д-р Бойко Пенчев Пенчев 55000.00 лв.
4160 Античните трагедии в учебниците по литература за средното образование (1900-2023): дигитализация и трансфер на вградено знание доц. д-р Камелия Светлинова Спасова 31081.00 лв.
4103 Перцептуална лингвистика проф. д-р Красимира Славчева Алексова 62000.00 лв.
4105 Текст и действителност, действителност и текст проф. д-р Надежда Иванова Михайлова-Сталянова 78000.00 лв.Факултет по химия и фармация
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4110 Свойства на перфлуорираните въглеводороди на междуфазови граници – изпарение, кондензация, адсорбция и модификация на трифазни контактни ъгли проф. Красимир Димитров Данов 50000.00 лв.
4148 Дизайн, синтез и свойства на флуорогенни биомолекулни сонди, базирани на хомо- и хетеродимерни багрила в биосъвместими и биоразградими наночастици проф. Соня Върбанова Илиева 140000.00 лв.
4131 Комплексен подход за изследване на координационното поведение на природни антибиотици проф. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева 65000.00 лв.Физически факултет
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4118 Ентропия на сплитане в многочастични квантови системи доц. д-р Петър Александров Иванов 40000.00 лв.
4124 Моделиране на комплексни системи доц. д-р Пейчо Стоев Петков 150000.00 лв.
4139 Влияние на термодинамични параметри на околната среда върху образуването на морски и континентални гръмотевични облаци над България и Черно море. доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева 50000.00 лв.
4149 Изследване на фокалните механизмите на земетресения с магнитуд М>=4 на територията на България и околностите доц. д-р Ренета Благоева Райкова 80000.00 лв.Факултет по журналистика и масова комуникация
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4177 БРАНД АВТЕНТИЧНОСТ: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ, ЕФЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ТЪРСЕНЕ И ИНТЕРАКЦИИ С БРАНДА доц. д-р Калин Цветанов Калинов 150000.00 лв.Философски факултет
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4119 Проекции на "Филсоофия с деца" в детските градини, началните и основните училища: иновации във философията, гражданското образование и училищния живот проф. д-р Веселин Христов Дафов 38050.00 лв.
4143 Промяна на семантиката чрез задаване на нова перспектива (Езика на солидарността срещу езика на разделението) доц. д-р Анна Николова Бешкова 83770.00 лв.
4136 Справедливостта в контекста на екологична криза доц. д-р Огнян Огнянов Касабов 40190.00 лв.
4150 Въздействие на изборните реформи върху демократичното участие в България и ЕС (2021 – 2024). доц. д-р Стойчо Петров Стойчев 79080.00 лв.
4179 Влияние на психологически и социални фактори върху ангажираността и благополучието в организационен контекст доц. д-р Вихра Георгиева Найденова 39250.00 лв.Юридически факултет
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4128 Прилагане на Принципите за ефективно провеждане на разпити (Принципите Мендес) в досъдебното производство по наказателни дела в България доц. д-р Здравка Владимирова Кръстева 98000.00 лв.Управителен комитет - патенти
Проект № Тема Ръководител Бюджет
4158 Създаване на софтуерни системи за компютърен дизайн на бързи алостерични рибозими, които усещат присъствието на олигонуклеотиди с точно дефинирана секвенция и база данни за клинично значими генетични вариации при човека за кандидатстване за два патента проф. д-р Роберт Димитров Пенчовски 200000.00 лв.
4171 Информационна система за обогатено обучение и подпомагане на медицински персонал в радиологията проф. д-р Милен Йорданов Петров 200000.00 лв.
4094 Отчитане на биосъвместими пасивни сензори доц. д-р Христомир Христов Йорданов 200000.00 лв.
4120 Зелен синтез на наночастици и изследване на техния антимикробен и цитотоксичен ефект доц. д-р Илияна Атанасова Иванова 100000.00 лв.
4013 Изследване на капилярните и повърхностни свойства на топлоносители използвани в ядрената и конвенционалната енергетика доц. д-р Христо Любомиров Илиев 50000.00 лв.
4142 Нови метални комплекси проектирани като противотуморни препарати – синтез, структура и потенциал за клинично приложение доц. д-р Галина Георгиева Генчева-Кисьовска 71239.00 лв.
Last modified: Friday, 5 April 2024, 11:33 AM