Биологически факултет
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4065    Повишаване ефективността на репрограмиране до индуцирани
плурипотентни стволови (iPS) клетки чрез модулиране на мембранния
потенциал (Vm) на клетките
   100000   
4037 Високопланински живовляк Plantago atrata – адаптационен и
фармакологичен потенциал
48000
4066 Прилагане на импулсно електрично поле за изолиране на биоактивни
пептиди и антиоксиданти от бирени дрожди
48800


Богословски факултет
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4032    Българското богословие - история, личности и теми                                     45300    
4038 Отвъд канона в Православието 43700


Геолого-географски факултет
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4034    Система от индикатори за мониторинг на туристическото развитие           145500   


ДИУУ, ДС, ДЕО
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4088    Споделени пространства, толерантност и доброволчество                           75000   


Исторически факултет
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4022    Новите български общности зад граница: между наследените и
изобрените идентичности                                                                              
   65000   
4095 Дипломацията в Новото време. Между идеологията и практиката. 52100


Медицински факултет
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   3997    Верифициране на нова редокс-чувствителна контрастна субстанция за
визуализиране и оценка на редокс-статус и оксидативен стрес в
биологични обекти с използване на магнитно-резонансни техники
   100000   


Стопански факултет
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4048    Financial Health and Peer-to-peer Lending (Финансово здраве и
споделено кредитиране)                                                                                
   45000   
4036 Инфлационни очаквания и потребителски нагласи в условията на
глобални икономически шокове и промяна на националната валута
45000
4100 Влияние на демографската динамика върху пазара на труда:
оценяване на ефектите върху ключови макроикономически
показатели и приложение за България
45000


Факултет по класически и нови филологии
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4086    Eпистемологичната мрежа и трансферът на знания: филологическата
инфраструктура през XXI век                                                                      
   189400   


Факултет по математика и информатика
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4015    Advanced Variational Analysis and Applications                                                150000   
4045 Приложение на изкуствения интелект и големите данни в
образователните, софтуерните и информационните технологии
100510.5
4024 Анализ на ЧДУ върху пространства със специална холономия и
суперсиметрия
85000


Факултет по науки за образованието и изкуствата
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4068    Образ и наратив – теоретични и художествени изследвания върху
визуалните изкуства в контекста на историческото, социо-културното и
научно-технологичното развитие
   17042.5   
4039 Проучване, апробиране и анализ на прилагането на иновативни
подходи в обучението на студенти и ученици от 1 до 4 клас - I част
17042.5
4059 Разработване на модел за оценка на рецептивния език при деца на
възраст 4-5 години
17042.5
4052 Съвременни технологии и методи в диагностиката и обучението на
деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)
17042.5
4051 Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална
педагогика
17042.5
4029 Алгоритмична грамотност: социално-педагогически аспекти 17042.5
4023 Иновативни инструменти за обучение в музикално-педагогическите
специалности на ВУЗ
17042.5


Факултет по педагогика
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   3987    Социални и педагогически парадигми за изследване и моделиране на
образователни екосистеми 
   31438.41   
4063 Преддипломната практическа подготовка на студентите като подход
към тяхната професионална реализация 
29279.55
4072 Съвременната култура на бедността – измерения и проявления сред
младите хора 
16596.24
4060 Ценности и управление на човешките ресурси в социалната работа –
измерения и взаимовръзки
12278.52


Факултет по славянски филологии
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4055    Метафрастова агиография в южнославянската ръкописна традиция            36800   
4006 Литературната история през XXI век: глобални модели и български
практики
60100
3999 Читателските практики на българските ученици (у нас и по света) 109200
4058 Енергията на края (Технологии за края на света в дискурсите за
литературата през 21. век)
19900


Факултет по химия и фармация
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4089    Нови нанокомпозитни материали на основата на смесенометални
оксиди на d- и f- елементи като катализатори за пречистване на води
във Фентън- подобни реакции                                                                        
   85000   
4061 Нови композитни материали за селективно определяне на токсични
форми на химични елементи в проби от околната среда
85000


Физически факултет
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4000    Изследване на обекти с висока светимост в полето на галактики от
Местния обем                                                                                                 
   199200   
3994 Преобразуване на СО2 в разряди с плъзгаща и стабилизирана дъга с
ускорено охлаждане на газа
100000


Философски факултет
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4044    Показатели за прогнозиране на поведението във виртуалните
социални мрежи
                                                                                               
   80000   
4049 Модална онтология и философски употреби на изкуствен интелект 61000
4067 Изследване на дигиталната зрялост на обществени библиотеки в
България
74000
4096 Приложение и развитие на концепцията за споделено общество:
сравнителни модели на социално включване
65000


Юридически факултет
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4031    Произход, рецепция и приложение на съвременната юридическа
терминология                                                                                                   
   97500   


Управителен комитет - проекти
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4083    Методология и аналитични модели за изследване на познанието
относно деменция в България
                                                                        
   75000   
4099 Био-психо-социални кризи: саморегулация и справяне 30000


Управителен комитет - патенти
Проект
№          
                                                      Тема                                                           Бюджет  
   4011    Дизайн на антисенс олигoнуклеотиди свързани с клетъчно
проникващи олигопептиди като нови антибактериални агенти срещу
резистентни патогенни бактерии при човека                                               
   200000   
4098 Дихроични огледала от оптични мета-повърхности - нов подход за
разработка на устройства и технологии за управление на светлината
200000
3993 Разработване на уред за автоматизирано пробиване на кости в
ортопедичната
хирургия
200000

Last modified: Thursday, 11 May 2023, 10:48 PM