Представяне по теми

 • NATATA

  Привлечен учен 
   
  Проф. Боян Попов

  Привлечен от Texas A&M University, USA

  Научна област: Приложна математика. • ZeoNeo

  Привлечен учен 
   
  Проф. Валентин Вълчев

  Привлечен от CNRS, France.

  Научна област:  Химия, Нанопорести материали за катализа, разделяне и съхранение.
 • NUDGE

  Привлечен учен 
   
  Проф. Иво Влаев

  Привлечен от University of Warwick, UK.

  Научна област:  Модели на поведение, нагласи и прилагане на политики за устойчиво развитие.

 • Нови материали и фотоника

 • Микробиологични рискове в околната среда

  Привлечен учен 


  Привлечен от Център по биология на храните, София, България

  Научна област:  

   Епидемиология, базирана на отпадъчни води (ЕОВ). Проучване на разпространението на човешките инфекциозни вируси в околната среда, отпадните води и по хранителната верига. Биомаркери за човешкото здраве в отпадъчни води. Скрининг за полезни бактериофаги.