Topic outline

 • Математична физика и астрофизика

  Водещ учен 
    
  Чл.-кор. проф. дфн Стойчо Язаджиев

  Физически факултет, катедра „Теоретична  физика“

  Научна област: Обща теория на относителността, Модифицирани теории на гравитацията, Релативистка астрофизика, Гравитационни вълни, Дуалност между гравитация и калибровъчни теории


  ЕКИП 

  Водещ изследовател: Чл.- кор. проф. дфн Стойчо Язаджиев 

  Проф.   Язаджиев е професор по теоретична на математична физика във Физически факултет на Софийски университет, а също така е и професор в Института по математика и информатика към Българската академия на науките. Научните му интереси са областта на общата теория на относителността, релативистката астрофизика и изчислителната физика. В последните години научната активност на проф. Язаджиев е фокусирана върху  компактни обекти (черни дупки, неутронни звезди, солитонни решения) и гравитационните вълни в общата теория на относителността  и модифицираните теории на гравитацията.

  Проф. Язаджиев е създател и ръководител  на група по гравитация и релативистка астрофизика към СУ. Два пъти е носител на голямата награда за наука на Софийския университет  – като млад и като утвърден учен. Носител е също  и три пъти  на националната научна награда Питагор - веднъж като млад учен и  два пъти за утвърден учен.

  Проф. Язаджиев е пълноправен член на колаборацията LISA, член на научния борд на Einstein Telescope, член на Cosmic Explorer и  ngEHT.

   

  Членове на групата:

  Установен изследовател: проф. дфн Радослав Рашков

  Проф. Рашков е дългогодишен професор по теоретична и математическа физика във Физическия факултет към СУ.  Заместник декан по науката към Физическия факултет на СУ (2019-2023). По настоящем е член на научния съвет на ОИЯИ. Ръководи групата по струни и високи енергии още от нейното създаване. Неговите научни интереси са в областта на, теория на струните, квантова теория на полето, холографското съответствие интегруемите системии и математическата физика. Научните му трудове наброяват  повече от 90 научни публикации, които са независимо цитирани повече от 1600 пъти. Някои от най-забележителните му научни постижения и приноси в областта са: обобщение на некомутативни полеви теории на струните, обобщение на дуалността между струни и спинови верижки, обобщен метод за изследване на струнни решение от магнонен и шипковиден тип, разширяване на холографския принцип за системи с нерелативистка симетрия, откритието на магнитната катализа в холографски системи и много други.

  Страница: https://stringtheorygroup.wordpress.com/members/prof-dsc-radoslav-rashkov/

  Публикации: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Cd5mLVwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

  Старши сътрудник: Доц. д-р Кирил Христов

  Доц. Христов основно се занимава с изучаването на черни дупки в теорията на струните и в контекста на така наречената холографската дуалност с конформни теории на полето. Фундаменталните цели на неговите изследвания са разбирането на елементарните гравитационни степени на свобода на квантово ниво и съответното описание на черните дупки като макроскопични статистически системи от такива квантови състояния. Успешният завършек на тези идеи би довел до съставяне на единна теория на квантовата гравитация, съвместяваща всички съществуващи физични закони в една рамка.

  Носител на Голямата награда "Питагор" за млад учен за 2017 г.

  Страница: https://stringtheorygroup.wordpress.com/members/assoc-prof-dr-kiril-hristov/

  Публикации: https://scholar.google.bg/citations?hl=en&user=aIdpYpYAAAAJ


  Старши сътрудник: Доц. д-р Цветан Вецов


  Доц. Вецов изучава активно съвременните теоретични и математически аспекти на теорията на струните, модифицираните теории на гравитацията, физиката на кондензираната материя, и изчислителната физика. Защитава докторска степен през 2015 година под ръководството на проф. дфзн Радослав Рашков. През научната си кариера е публикувал повече от 30 научни труда в колаборация с установени учени в областта, които се появяват в различни реномирани международни списания. Понастоящем има повече от десет години преподавателски опит като води различни базови и специализирани курсове като: математически анализ, функционален анализ, векторен и тензорен анализ, обикновени и частни диференциални уравнения, квантовата теория на полето, КТП в изкривено пространство-време, термодинамика и статистическа физика, теоретична механика, и класическа електродинамика. Бил е ръководител на трима успешно защитили дипломанти. Участва в повече от 20 успешни национални и международни научни проекти като на четири от тях е бил ръководител. Докладвал е на повече от 40 международни и национални научни и популяризиращи науката събития и форуми.

  Страница: https://stringtheorygroup.wordpress.com/members/tsvetan-vetsov/

  Публикации: https://scholar.google.bg/citations?user=Cl94k0oAAAAJ&hl=en

  Старши сътрудник: доц. д-р Петя Недкова

  Петя Недкова е доцент във Физически факултет на Софийски университет. През 1012 г. защитава докторска степен по „Теоретична и математическа физика“ в Софийски университет и специализира в университета в Олденбург, Германия. От 2013 г. преподава във Физически факултет като води курсове по математически анализ, обикновени и частни диференциални уравнения, обща теория на относителността, теоретична астрофизика, увод в теорията на черните дупки. Научните ѝ интереси са в областта на теорията на гравитацията и релативистката астрофизика като включват изследвания на черни дупки във високи измерения, получаване на точни решения на гравитационните полеви уравнения, термодинамика  на черни дупки, гравитационен лензинг, сенки и акреционни дискове на компактни обекти. В последните години научната ѝ дейност е съсредоточена върху изучаване на поляризацията и образите на акреционни дискове около черни дупки в модифицираните теории на гравитацията и екзотични компактни обекти като голи сингулярности и тунели в пространство-времето. Участник е в международната колаборация за изследване на образите на черни дупки ngEHT и гравитационно-вълновите колаборации ET и LISA.  Участвала е в множество национални и международни изследователски проекти като на четири от тях е била ръководител.

  Публикации: https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=find%20a%20P%20Nedkova&ui-citation-summary=true&ui-exclude-self-citations=true

   Старши сътрудник: доц. д-р Галин Гюлчев

  Доц. д-р Галин Гюлчев  е възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2010 г. защитава докторска дисертация по „Теоретична и математическа физика“ за придобиване на научната степен доктор. Основните му научни интереси сa в областта на физиката на пространство-времето и нейните приложения в астрофизиката. Научните му приноси са в областта на релативистката теорията на гравитационните лещи, като включва изследвания на поляризацията и образите на сенки и магнетизирани акреционни дискове около черни дупки, голи сингулярности и пространствено-времеви тунели в модифицираните теории на гравитацията, отличаващите се с присъствие на допълнителни скаларни полета. Участник е в международната колаборация за изследване на астрофизичните проявления на черните дупки ngEHT и гравитационно-вълновите колаборации ET и LISA. Бил е ръководител на един международен и няколко национални научно изследователски проекти. Преподавателския му опит включва воденето на лекции по математични методи на физиката, теоретична астрофизика, увод във физиката на черните дупки, електродинамика, упражнения по математични методи на физиката и практикуми по физика в СУ „Св. Климент Охридски“.

  Старши сътрудник: доц. д-р Калин Стайков

  Д-р Калин Стайков е доцент във Физическия факултет на Софийския университет. Основните му научни интереси са в областта на теоретична и изчислителна астрофизика, неутронни звезди, черни дупки, модифицирани теории за гравитацията, гравитационни вълни. Работата му е съсредоточена върху изследването на черни дупки и неутронни звезди в модифицирани теории за гравитацията и излъчването на гравитационни вълни от такива обекти. Има повече от 20 научни публикации по темата.

  Д-р Стайков има 6 години преподавателски опит, през които е преподавал различни курсове по обикновени и частни диференциални уравнения, комплексен анализ, векторно и тензорно смятане и електродинамика.

  Публикации: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2150392
  Пост-докторант: гл. ас. Д-р Мирослав Радомиров


  Д-р Радомиров работи като  главен асистент в катедра Теоретична физика на Физическия факултет към СУ. Защитава докторска степен през 2021 година под ръководството на проф. дфзн Радослав Рашков. Научните му изследвания включват теория на струните, модифицирани теории на гравитацията и холография. Понастоящем има повече от 5 години преподавателски опит в областта на математическия анализ, тензорния анализ, теоретичната механика, термодинамиката и статистическата физика, частичните диференциални уравнения и квантовата теория на полето.

  Страница: https://stringtheorygroup.wordpress.com/members/miroslav-radomirov/

  Публикации: https://scholar.google.bg/citations?user=wRN3vUoAAAAJ&hl=en


  НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА


 • Активни формулировки и материали

  Водещ учен 
  Проф. д-р Славка Чолакова,

  Проф. д-р Славка Чолакова
  Факултет по химия и фармация, катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“

  Научна област:  Меки материали. • GROWTH (group of researchers for opportunities in writing who are talented in healthcare)

  Водещ учен 
  Д-р Цветелина Великова
  Д-р Цветелина Великова

  Медицински факултет. 

  Научна област: Медицина, биология и обществено здраве.


 • Съвременни квантови и оптични технологии

  Водещ учен 
  Акад. проф. дфзн Николай Витанов
  Акад. проф. дфзн Николай Витанов,

  Физически факултет, катедра „Теоретична  физика“

  Научна област:

  Квантова информатика.

 • Изчислителен хетерогенен катализ

  Водещ учен 
  Проф. д-р Християн Александров
  Проф. д-р Християн Александров

  Факултет по химия и фармация, катедра „Органична химия и фармакогнозия“

  Научна област:

  Приложение на квантовохимичните методи за изследване на каталитични системи и реакции върху тях.


 • Биологично активни вещества

  Водещ учен 
  Проф. дхн Иво Грабчев
  Проф. дхн Иво Грабчев

  Медицински факултет, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология”

  Научна област: Биологично активни вещества


 • Функционални материали

  Водещ учен 
  Чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов
  Чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов

  Факултет по химия и фармация, катедра ПНХ

  Научна област: Функционални наноструктурирани материали за зелена енергия и околна среда.

  ЕКИП 

  Водещ изследовател: Чл.- кор. проф. дхн Тони Спасов

  Тони Спасов получава магистърска степен по химия (1984 г.) от Софийския университет "Свети Климент Охридски" и докторска степен по физикохимия (1988 г.). През 2004 г. получава научната степен доктор по химия на твърдото тяло, а от 2005 г. е професор. Научните му интереси са в областта на нанокристалните (наноструктурирани) и аморфните материали; материали за съхранение на водород; химична и електрохимична корозия и селективно разтваряне на аморфни и нанокристални материали. Проф. д-р Спасов е съавтор на повече от 180 научни публикации (150 реферирани и индексирани), 1 глава от книга и 1 учебник по химия на твърдото тяло. Проф. д-р Спасов е специализирал в университетите в Дортмунд, Коелн и Бохум (Германия), Централния мичигански университет (САЩ), Мелбърнския университет (Австралия). Бил е гост-професор в UAB (Барселона, Испания) и стипендиант на Александър фон Хумболт в Германия.

  Проф. д-р Спасов е координатор на 3 международни проекта (5РП и 7РП на ЕК); бил е член на Управителния комитет на COST дейност в областта на наноматериалите за съхранение на водород; член на Управителния съвет на Център за върхови постижения "Мехатроника и чисти технологии" и на СНИРД към София Тех Парк. Проф. дхн Спасов е носител на Национална награда "Питагор" за най-успешен ръководител на международни проекти (2013 г.), Награда на Министерството на образованието и науката в България (2014 г.) и почетен медал "Св. кл. Охридски" със синя лента (2011 г.).

  Страница: https://www.unisofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_chemistry_and_pharmacy/structures/departments/applied_inorganic_chemistry/lecturers/prof_tony_georgiev_spassov

   Членове на групата:

  Установен изследовател: проф. д-р Спас Колев

  Проф. Спас Димитров Колев получава магистърска степен по химия от Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. и докторска степен по химия от Будапещенския университет по технологии и икономика (Унгария) през 1989 г. Той провежда научна и преподавателска дейност в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Университета на Твенте (Енсхеде, Нидерландия) и Университета „La Trobe“ (Мелбърн, Австралия). Проф. Колев е специализирал в университети в Испания (Кордоба) и Япония (Миязаки). От 2012 той е професор по химия в Мелбърнския университет (Мелбърн, Австралия).

  Повечето от неговите изследвания са съсредоточени в разработването на полимерни мембрани и тяхното приложение за разделяне и концентриране, както и в разработването на поточни системи за автоматичен химичен анализ, оптични сензори, микрофлуидни хартиени устройства за химичен анализ и устройства за пасивно пробовземане и тяхното приложение в клиничния анализ и анализа на околната среда. Проф. Колев е автор или съавтор на 226 статии в реферирани и индексирани научни списания, 7 глави от книги и е съредактор на книга по поточно инжекционен анализ (Elsevier, 2008 г.). Изнесъл е над 60 поканени, ключови или пленарни доклади на международни научни конференции.

  Проф. Колев е главен редактор на международното научно списание Membranes и член на редакционните или консултативни съвети на международните научни списания Analytica Chimica Acta, Talanta, Sensors, Environmental Modeling and Assessment и International Journal of Analytical Chemistry.

  Той е носител на медала на Японската асоциация по поточно инжекционен анализ (2010 г.), медала „Lloyd Smythe“ (2009 г.) и медала за химия на околната среда (2017 г.) (и двата от Кралския австралийски химически институт), мемориалната награда „Ronald Belcher“ (1988 г., списание Talanta), наградата „Max O'Connor“ (2017 г., Университет „La Trobe“, Австралия) и награда за индустриална химия „Grimwade“ (2013 г., Мелбърнски университет). 

  Страница: https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/8383-spas-kolev

  Установен изследовател: проф. дхн Тодор Дудев


   Тодор Дудев защитава докторска степен в Софийския университет през 1989 г., а през 2015 г. получава научната степен доктор на химическите науки. Специализира в Токийския технологичен институт, Япония (1990 г.) и Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Испания (1993 г.). Бил е гостуващ учен в Университета на Салфорд, Обединеното кралство, Техническия университет в Дрезден, Германия, Университета на Мисури, Канзас Сити, САЩ и LUniversite Paris Descartes, Франция. През 1997 г. се присъединява към Института по биомедицински науки, Academia Sinica, Тайван, като старши научен сътрудник. През 2013 г. се завръща в България, където поема длъжността редовен професор във Факултета по химия и фармация на СУ. През 2023 г. е удостоен с голямата награда за цялостен научен принос „Питагор“ на Министерството на образованието и науката в България. Неговите настоящи изследователски интереси са в прилагането на изчислителни методи за изследване на ролята на металите в биологията и медицината и явленията на комплексообразуване между макроциклични структури и молекули, представляващи интерес за фармацията, материалознанието и екологията.
  Старши сътрудник: проф. д-р Стоян Гуцов
  Старши сътрудник: проф. д-р Георги Цветков
  Старши сътрудник: проф. д-р Огнян Петров

  Докторант Евелина Василева

  Евелина Василева е млад учен, докторант на самостоятелна подготовка към катедра ПНХ на факултета по химия и фармация (с научен ръководител проф. Т.Спасов). Съавтор е на 5 публикации в реферирани и индексирани научни списания. Научните й интереси са в областта на порьозните материали на метална основа, електрокатализа и йонните батерии. Специализира също и в морфологичния и микроструктурен анализ с помощта на сканираща и трансмисионна микроскопия.

  Магистър-химик Станислава Иванова

  Станислава Иванова е магистър по химия и заема половин щатно място на химик към факултета по химия и фармация, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Тя е част от научната група на проф. Т. Спасов и научните й интереси са в областта на синтеза и характеризирането на комплекси на включване с участието на биополимери. Има специализация по термичен анализ на различни неорганични и органични материали.


  НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  Изследователските цели на настоящия проект включват разработването на нови метални, полимерни и композитни наноматериали като катализатори, електрокатализатори за електролиза на вода, като сорбенти за пречистване на вода от тежки метали и други замърсители, среди за съхранение на газове.

  Специфичните цели на проекта са:

  • Получаване и характеризиране на аморфни и нанокристални сплави на базата на метали като Ni, Co и Mo, имащи висока каталитична активност спрямо реакцията на отделяне на водород (HER) или реакцията на отделяне на кислород (OER). Оптимизиране на техния състав и микроструктура по отношение на висока каталитична активност и устойчивост на корозия в алкални електролити.

  • Формиране на порести метални структури от синтезираните аморфни и нанокристални сплави чрез селективно химично или електрохимично разтваряне, като по този начин се осигурява допълнително „отваряне“ на каталитично активни места за HER/OER.

  • Оптимизиране на структурата и микроструктурата на целевите материали, за да се позволи изработването на работни електроди за водна електролиза.

  • Разработване на материали (вкл. наноструктурирани и нанопорести сплави и композити), демонстриращи висок капацитет за сорбция на водород с подходяща термодинамика и кинетика на реакциите на хидриране/дехидриране.  Разработване на резервоар за съхранение на водород на базата на новопроизведени материали.

  • Приготвяне и характеризиране на нано- и микрочастици от силициев аерогел, функционализирани с органичен лиганд (напр. 1,10-фенатролин, 4-(2-пиридилазо)резорцинол (PAR), ксиленол оранжево и техни производни) или йонообменен (напр. карбоксилна , сулфонови, кватернерни алкиламониеви).

  • Разработване на технология за производство на микрополимерни перли и мембрани, включващи функционализирани нано- и микрочастици от силициев аерогел и тяхното последващо характеризиране.

  • Проучване на възможностите на новоразработените функционализирани полимерно-аерогелни композити за селективно отделяне на тежки метали (напр. Cd, Zn), редкоземни и токсични аниони (напр. тиоцианат, цианид) от екологични води и промишлени отпадъчни води.

  • Разработване, оптимизиране и характеризиране на полимерни включени мембрани и гранули, включващи съществуващи и нови екстрагенти (напр. производни на съществуващи екстрагенти, дълбоки евтектики, макроциклични кавитанди) за селективно отделяне на тежки метали, редкоземни метали и токсични аниони (напр. тиоцианат, цианид) от екологични води и промишлени отпадъчни води.

  • Моделиране на взаимодействията между модифицирани конвенционални екстрагенти с разтворители и серия от макроциклични кавитанди (циклодекстрини и кукурбитурили), от една страна, и йони на тежки метали и редкоземни елементи, от друга, за да се изяснят факторите, контролиращи селективността на тези взаимодействия.

  • Дизайн и синтез на комплекси на включване на база циклодекстрини с приложение в съхранението на газове и фармацията.

   

    • Растителни паразити

  Водещ учен 
  Доц. д-р Любен Загорчев
  Доц. д-р Любен Загорчев

  Биологически факултет, катедра „Биохимия“

  Научна област: Биология на паразитни растения

  ЕКИП 

  Водещ изследовател: доц. д-р Любен Загорчев

  Доц. дбн Любен Загорчев, ръководител на групата е роден в София през 1981 г. Професионалната му ориентация към биологическите науки започва в гимназиалния етап на образование, профил „Биология“ в НПМГ, след което между 2000 и 2012-та година завършва поетапно с отличен успех бакалавърска степен по Молекулярна биология, магистърска степен по Биохимия и придобива научната и образователна степен „доктор“ по Биохимия в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2010-та година заема последователно длъжностите асистент и главен асистент, като от 2017-та година се хабилитира с академичната длъжност „доцент“. Чете лекции по Биохимия на различни специалности и от различни факултети на Софийски университет, както и специализирани курсове по Молекулярна биология на растителната клетка, Омикс технологии и др за магистри в БФ.

  Научната дейност на доц. Загорчев първоначално е фокусирана върху процесите на соматична ембриогенеза и отговор и адаптация към солеви стрес, на което са посветени дисертацията за придобиване на ОНС „Доктор“ и голяма част от научната продукция в ранните етапи на кариерата му. За тези си разработки през 2014-та година получава наградата на Столична Община за „Най-добър млад учен на Софийски университет“. От 2017-та година датира и работата му върху паразитни растения от род Cuscuta, с които през 2023-та година защитава дисертация за научната степен „доктор на науките“ по молекулярна биология. Тези разработки са резултат както от активна работа в лабораторията по растителна молекулярна биология към катедра Биохимия, така и от редица международни сътрудничества, отразени както в краткосрочни специализации във водещи научни институции в Австрия, Австралия, Китай и Обединеното кралство, така и от авторските колективи на научните публикации.

  Извън научната си дейност доц. Загорчев участва активно в редица други проекти, както и изпълнява множество административни дейности, като заместник декан на БФ, член на Националната комисия за олимпиадата по биология и здравно образование, рецензент и член на ВНЕК по Биологически науки към ФНИ на МОН, главен редактор на Книжка 4 на Годишника на СУ, Биологически факултет, рецензент към множество международни научни списания и др.

  Членове на групата

  Планирано е привличането на двама млади учени, които да бъдат назначени на половин щат по проекта, които да изработят и защитят докторски дисертации. Тяхната работа ще бъде свързана с изследване на механизмите на паразитизъм и взаимодействието между растенията и микроорганизми. Планирани са и  краткосрочни мобилности, финансирани по SUMMIT или по COST, във водещи лаборатории по растителна биология в Университета на Инсбрук, Австрия и Университета на Уестминстър, Лондон, Обединено кралство, където да имат възможност да натрупат опит в международни научни звена и с уникална апаратура, недостъпна в България. Освен това лабораторията има традиции в привличането на студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В рамките на година и половина до две младите колеги се запознават с основни техники в молекулярната биология и биохимията и изработват дипломни работи за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен.  

  НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  Основният предмет на научните изследвания на групата са паразитните растения от род Cuscuta, известни на български като кукувичи прежди. Това са растения, които са загубили способността да фотосинтезират и си набавят всички необходими хранителни вещества от растения-гостоприемници, с което влияят негативно на тяхното развитие и растеж. За разлика от други известни паразитни растения, каквито са синята китка и стрига, кукувичите прежди са надземни паразити, които могат да бъдат лесно забелязани като преплитащи се жълто-оранжеви или червеникави стъбла.


  Снимка: Пример за разрушителното влияние на кукувичата прежда върху другите растения

  Научните интереси на групата обхващат всички аспекти от жизнения цикъл на тези паразити. На първо място това е разпространението и разнообразието от гостоприемници, или иначе казано кои растения са най-засегнати от паразитизма. На територията на България до този момент са установени десетина вида, от които повечето са местни, но има един вид – полска кукувича прежда (Cuscuta campestris), който е северноамерикански, привнесен и силно инвазивен вид. Той е разпространен в целия свят и е известен като един от най-разрушителните плевели, нанасящ огромни загуби на селското стопанство и на растителните съобщества в естествени местообитания. Например в последните години този вид много често се открива върху пясъчни дюни, с което допълнително застрашава биологичното разнообразие в тези ценни местообитания. За разлика от него, когато са в естественото си местообитание, паразитните растения са неделима част от екосистемата, и важни нейни регулатори, като потискат развитието на едни растителни видове, с което благоприятстват други.

   

  Снимка: Полска кукувича прежда, паразитираща растителност по пясъчни дюни

   Друга основна цел на групата е да се характеризира генетичното разнообразие, за да се проследи разпространението и да се направи оценка на потенциала за адаптация на кукувичите прежди. Подобно на всички останали растения, тези паразити също са обект на влиянието на редица фактори на околната среда, като климатични условия, замърсяване, включително с тежки метали, засушаване, висока соленост на почвата и др. Механизмите на отговор към такива неблагоприятни условия са практически неизследвани при паразитните растения. Същевременно климатичните промени могат значително да променят условията, може би в полза на разпространението на тези паразити, което представлява допълнителна заплаха за екологичното равновесие и за добивите от селско стопанство.

  Друга основна цел на научната група е изследване на механизмите на паразитизъм – намиране и избор на гостоприемник, формиране на паразитния орган – хаустория и проникване в тъканите на гостоприемника, както и механизмите на защита на нападнатите растения и потенциалната им адаптация към паразита. Тези изследвания ще дадат необходимата основа за разработване на нови стратегии за контрол и унищожаване на кукувичата прежда в селскостопански региони. Една основна цел в тази насока е получаването на нокаут мутанти – растения, при които точно определен ген е „изключен“, с което може да се установи функцията му. Това е подход, който никога досега не е прилаган при паразитни растения, но ще даде възможност да се установят ключовите за паразитния начин на живот гени, както и молекулната еволюция, накарала тези растения да се откажат от самостоятелния начин на живот.

  Не на последно място, цел на научната група е изследването на биологично активните вещества при тези паразити. Те са известни в източноазиатската традиционна медицина като източник на противовирусни и противобактериални вещества. Интересното при тях е, че количеството и разнообразието от такива вещества може да зависи от растенията, върху които паразитират.

   Кукувичите прежди са едни от най-разпространените вредители по редица култури като картофи, домати, чушки, фасул, леща и др. Те са изключително трудни за унищожаване, защото семената им остават жизнеспособни в почвата за дълги периоди от време, разпространяват се много лесно със семена на други видове (например люцерна) и оборска тор, а поради това, че са растения подобно на техните гостоприемници, няма селективни методи за борба, които да не засягат културните растения.

  Дейността на научната група ще допринесе за решаване на някои съществени проблеми в съвремието. На първо място, това е оценка на разпространението и заплахата от кукувича прежда, в светлината на климатични промени. От една страна ще бъде оценена екологичната и икономическа заплаха от разпространението на полската кукувича прежда, но от друга ще бъде направена оценка дали е необходимо да се взимат мерки за защита на местните видове от рода, които са значително по-редки, с ограничено разпространение и вероятно застрашени в някаква степен от загубата на местообитание.

  Също така ще бъдат натрупани значителни знания, които да бъдат използвани за изработване на ефективни стратегии за контрол и борба с кукувича прежда в селското стопанство. Амбициозната научна програма, както и колаборацията с чуждестранни учени ще допринесе за издигане на авторитета на българската академична общност в международен мащаб. Привличането на млади учени, които да имат възможност да работят в съвременна лаборатория, да осъществяват мобилности извън страната и да публикуват в престижни научни издания ще допринесе за повишаване на мотивацията и изграждане на ново поколение български учени и университетски преподаватели в областта на растителната биология.

   


 • ГАММА

  Водещ учен 
  Чл.-кор. проф. дн Младен Савов
  Чл.-кор. проф. дн Младен Савов

  Факултет по математика и информатика, катедра „Вероятности, изследване на операциите и статистика“

  Научна област: Математика, Случайни процеси

  ЕКИП

  Водещ изследовател: Чл.-кор. проф. дн Младен Савов


  Членове на групата: 

  В групата работят двама млади учени. Ас. Х. Сариев е специалист в областта на урновите процеси и Бейсовия анализ, като своята експертиза той е придобил като докторант в Университета Бокони, Милано. В момента той работи върху класификацията на клас от стохастични процеси, породени от някои обобщения на урните на Дьорд Пойа. Докторант М. Минчев работи в областта на процесите на Леви, след като се върна обратно в България след магистратура в Сорбоната в Париж. Финансирането по SUMMIT ще бъде ключово за развитието на младите ни колеги.

   НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  Стохастичните процеси са основно направление в теорията на вероятностите, което в резултат на широкото си приложение при моделирането на заобикалящия ни свят търпи бурно развитие, а постиженията в тази област са удостоени с най-престижните награди по математика. Независимо дали ще се изследва еволюция на пандемия, динамика на финансов пазар, поведение на множество частици или просто игра на тото, то най-ясно и смислено може да се подходи чрез използването на подходящ стохастичен процес. През последните години се откриват все повече взаимовръзки между теорията на вероятностите, в общност, и стохастичните процеси, в частност, с различни други области на математиката. Всичко това обуславя засиления интерес към тях и нарастващото им значение в чистата и приложната математика.

   Изследователската дейност на научна група ГАММА е именно в областта на стохастичните процеси, като работата ѝ е насочена както към теоретични, така и към приложни задачи каквито са моделирането на движение на обект в среда с препятствия и пресмятането на цена на финансов актив. Целта е да се постигнат научни резултати с международна видимост, които да са полезни не само за бъдещото развитие на науката, но  и при моделирането на реални процеси от света около нас. Нещо повече, в резултат на активната научна дейност на групата, разпространението на резултатите от нея на международни форуми и организирането на научни прояви в нашата страна се очаква значително да се разширят контактите на нашата научна общност с международната колегия.

   В областта на математиката трудно могат да се посочат непосредствени и преки ползи за обществото, но във всеки случай резултатите от работата на научна група ГАММА ще предоставят нови инструменти за моделиране във всички области, където стохастичните процеси намират приложение: например, във финансовата математика посредством моделирането на цената на даден актив или във физиката чрез описание на  движението на частица.

  Очаква се косвена полза от работата на групата да бъде привличането на  млади учени, които да продължат развитието си в България, като по този начин ще се спомогне за запазването и възстановяването на добрите ни традиции в областта на вероятностите и статистиката. Присъствието на млади и квалифицирани специалисти по стохастика е от съществено значение за по-нататъшното развитие на математиката в СУ „Св. Климент Охридски“, тъй като стохастичните процеси са основен компонент в модерни области като анализ на данни, обучение с утвърждаване, системи за рангиране, машинно самообучение и др. • DigitalEdu-SU

  Водещ учен 
  Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
  Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

  Факултет по педагогика, катедра „Дидактика“.

  Научна област: Дигитално обучение


 • Алгология (Водораслови колекции)

  Водещ учен 
  Доц. д-р Благой Узунов
  Доц. д-р Благой Узунов

  Биологически факултет, катедра по ботаника

  Научна област: Биология, Водорасли


 • Интелигентни системи

  Водещ учен 
  Проф. Иван Койчев
  Проф. Иван Койчев

  Факултет по математика и информатика, катедра „Софтуерни технологии“

  Научна област:  Информатика, Изкуствен интелект

  НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  Разработване ма методи и модели в областта на изкуствения интелект, които не само са в състояние да решат определен проблем, но също и да обяснят предложените решения.

  По-специално, основният фокус ще бъде върху разработване на нови методи и модели областите на обработката на естествен език и машинното обучение.

  Целеви области на приложни изследвания са:

  • Извличане на информация от медицински текстове, представянето ѝ в структуриран вид и по-нататъшното ѝ анализиране за разкриване на свързани заболявания, причинно-следствени връзки и други зависимости.
  • Методи за откриване на фалшиви новини и подвеждаща информация, разпространявана в интернет.
  • Разработване на модели и ресурси за български и други сродни езици с малки ресурси.
  • Интелигентни видео игри

  Очаквани резултати

  Очакваме да развием устойчив екип от висококвалифицирани специалисти с изследователски дух, които да имат видимо изследователско име, но и да участват активно в подготовката на висококвалифицирани специалисти за българския и европейския пазар на труда в тази област. Също така има за цел да изгради връзки с индустрията, за съвместни проекти за разработване на иновативни продукти с компании, много от които са сравнително малки и не могат да извършват самостоятелни изследователски и иновационни дейности.

   За повече информация, моля посетете нашия уеб сайт: https://intsys.fmi.uni-sofia.bg/ • Климат, Време, Природни бедствия и Рискове (CW&NR)

  Водещ учен 
  Доц. д-р Гергана Герова
  Доц. д-р Гергана Герова

  Физически факултет, катедра „Метеорология и геофизика“

  Научна област: Околна среда и науки за Земята


 • Ядрена (Nuclear)

  Водещ учен 
  Доц. д-р Красимир Митев
  Доц. д-р Красимир Митев

  Физически факултет, катедра „Атомна физика“

  Научна област: Експериментална ядрена и суб-ядрена физика и технологии


 • Европейски ценности и социални предизвикателства (EuVaSC)

  Водещ учен 
  Проф. д-р Мария Стойчева
  Проф. д-р Мария Стойчева

  Философски факултет, катедра „Европеистика“

  Научна област: Социални науки (политически науки, право, образователни науки).

  За изследването

  Значението на социалните науки за посрещането, обяснението, разбирането на днешните предизвикателства в Европа е критично. Темата за европейските ценности и социалните предизвикателства обхваща мултидисциплинарни подходи от правните науки, политическите науки, европеистиката, изследванията на институциите и политиките за формирането на идентичността и за образованието.

  Трите основни направления, по които работи научната група “Европейски ценности и социални предизвикателства” взаимно се информират, като се фокусират върху ценностни подходи за обяснение и разбиране на социалните предизвикателства:

  ⮚   Направление 1: Устойчивост на демокрацията при множество кризи: изследване на интернализацията на политическите ценности и стабилността на демократичните институции

  ⮚   Направление 2: Европейски конституционализъм по време на конституционна поликриза, извънреден конституционализъм и преходен конституционализъм: подход, основан на ценности

  ⮚   Направление 3: Релевантност и ценности на университетите за бъдещето: иновации в докторската степен в европейски контекст. Малкомащабни изследователски проекти.

  Изследователските направления включват нормативни, теоретични, както и емпирични изследвания, базирани на предишни постижения на водещите експерти по направление и потенциал за публикации. Трите направления са замислени като отделни проекти сами по себе си под общата идея за европейски ценности и социални предизвикателства.

   ЕКИП 

  Водещ изследовател: Проф. д-р Мария Стойчева, 

  Проф. д-р Мария Стойчева е ръководител на изследователската група “Европейски ценности и социални предизвикателства” в рамките на проекта SUMMIT. Тя е втори мандат функционален заместник-ректор на Софийския университет, като в момента отговаря за международните отношения.

  От 2012 г. е Жан Моне Професор и ръководи международната Жан Моне мрежа „Европейска идентичност, култура, обмени и многоезичие“. Бивш заместник-декан на Философския факултет.

  Проф. д-р Мария Стойчева води дисциплините "Европейска културна идентичност" и “Социално-политическа философия". Ръководител е на магистърска програма „Европейски проекти” във Философския факултет.

  Лектор и автор на множество научни публикации.

  Освен да ръководи научната група, проф. д-р Мария Стойчева е част от водещия екип по третото изследователско направление, което се фокусира върху релевантността и ценностите на университетите за бъдещето: иновации в докторската степен в европейски контекст.

  Целта на екипа по това направление е да изследва европейското пространство за висше образование (ЕПВО), за да се установи обща основа и разбиране на естеството на висшето образование, включително неговите ценности и цели с акцент върху докторската степен в нововъзникващите Европейски университетски съюзи.

  В това изследователско направление са включени и три малкомащабни проекта, насочени към съвременните етични предизвикателства и ценностното образование.

  Единият от тях е свързан с изучаване на интереса и ангажираността на младите хора с политическия и граждански живот. Вторият се фокусира върху отговорното използване на изкуствения интелект, а третият – върху правото на международна солидарност.

  Предвидено е привличането на млади учени и пост-докторанти, което гарантира предаване на изследователски опит, създаване на научни школи и устойчивост на научните изследвания.

  Планираното привличане на изследователи-съмишленици от други страни в Европа и по целия свят създава основа за провеждане на сравнителни изследвания и широка популяризация на научните резултати.

  Членове на групата:

  Доц. д-р Даниел Смилов, ръководител на изследователско направление 1: Устойчивост на демокрацията при множество кризи: изследване на интернализацията на политическите ценности и стабилността на демократичните институции

  Доц. д-р Даниел Смилов е политолог и специалист по сравнително конституционно право. Той преподава в катедра “Политология” на Софийски университет от 2006 г. и е програмен директор на Центъра за либерални стратегии, София. Член е на експертната група към ОССЕ, изработила насоките на тази организация по отношение регламентирането на политическите партии.

  Изследователските интереси на Даниел Смилов са в две основни области: конституционната уредба на либералната демокрация в сравнителна перспектива и функционирането на политическите партии с особен акцент върху политическите финанси.

  Автор е на редица академични публикации в областта на конституционното право, финансирането на политическите партии и антикорупционната политика. Публикувал е и множество статии в българския печат и периодични издания.

  Екипът от млади и международни изследователи, начело с доц. д-р. Смилов, който работи по първото изследователско направление от дейността на научната група, изследва устойчивостта на демокрацията при множество кризи. Дейностите в направлението са свързани с концептуализиране на връзката между кризите, интернализацията на ценностите и устойчивостта на демократичните институции.

  Целта е да се проучи ефектът от множеството кризи от последните години върху ценностните нагласи на българските граждани по отношение на демокрацията, ролята на политическите партии за формиране на обществените нагласи с акцент върху промените в партиите и партийната система и институционалните щети, свързани с размиването на обществената подкрепа за конкретни ценности, произтичащи от поликризата. Стремежът е да се постави обсъждането на българския казус в по-широките дебати в ЕС и утвърдените демокрации за въздействието на последните множество кризи върху либералната демокрация.

  Проф. д-р Мартин Белов, ръководител на изследователско направление 2: Европейски конституционализъм по време на конституционна поликриза, извънреден конституционализъм и преходен конституционализъм: подход, основан на ценности

  Доцент д-р Мартин Белов е доцент по Конституционно и Сравнително конституционно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Заместник-декан на Юридическия факултет с ресор международна дейност, дигитализация и виртуална среда. Публикувал е 23 книги (монографии и съставителство) и над 100 научни статии. Доц. д-р Белов е бил гост-лектор и изследовател в редица международни университети и проекти.

  Проектен изследовател в Макс-Планк институт по европейска правна история, Франкфурт на Майн, ФРГ (2010-2012) и гост-изследовател в Института по федерализъм, Фрибург, Швейцария (2014).

  Мартин Белов е член на Европейската група по публично право, Международната асоциация по законодателството, Надзорния съвет на Централно и източноевропейския форум на младите правни, политически и социални теоретици, Българската асоциация по философия на правото и социална философия, Съюзът на учените в България и др.

  Като ръководител на второто изследователско направление в работата на научната група, доц. д-р Белов и група от международни и български учени, изследват прехода на конституционните порядки към глобална алгоритмична технокрация, успоредно с възхода на неолиберализма и авторитаризма. Този конституционен преход в момента се разгръща в контекста на множество припокриващи се кризи, водещи до извънреден конституционализъм. Целта на групата е да изследва кои са факторите за това и как кризата влияе на европейските ценности и принципи.

  Доц. д-р Николина Цветкова, утвърден учен, част от водещ екип на изследователско направление 3: Релевантност и ценности на университетите за бъдещето: иновации в докторската степен в европейски контекст. Малкомащабни изследователски проекти

  Д-р Николина Цветкова е доцент (по английски език за комуникация в институциите на ЕС) в катедрата по Европеистика във Философския факултет и в момента неин ръководител. Д-р Цветкова е защитила докторска степен по педагогика (методика на преподаването на английски език) по проблемите на развиването на междукултурна компетентност в контекста на българското средно образование. Тя е дългогодишен преподавател по английски език за общи и специализирани цели и обучител на учители. Има богат опит в разработването на учебни материали и курсове за студенти и квалификационни програми за учители.

  Нейните научни интереси включват междукултурна комуникация и междукултурно учене, електронно обучение, европейско измерение на образованието, специфики на обучението в докторска степен и др. Публикувала е редица статии, глави в книги и монография в тези области, както и учебници за изучаване на английски език.

  Доц. д-р. Цветкова е част от научния екип, работещ по третото изследователско направление – „Релевантност и ценности на университетите за бъдещето и иновации в докторската степен в европейски контекст“, като активно работи по изследването на спецификата на докторската защита в европейските университетски алианси и установяването на основните дискурси, свързани с европейските ценности, европейската идентичност, гражданското участие, междукултурната ангажираност и демократичното гражданство на младите хора. Организира провеждането на сравнително изследване по въпросите на ангажираността на младите в политическия и гражданския живот – в България, Литва и Полша

   Привлечени учени:

  Проф. д-р Майкъл Байръм, утвърден учен, част от водещ екип на изследователско направление 3: Релевантност и ценности на университетите за бъдещето: иновации в докторската степен в европейски контекст. Малкомащабни изследователски проекти

  Майкъл Байрам е професор-изследовател в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и почетен професор в университет на Дъръм, Англия (Факултет по образование). Учи „Модерни и средновековни езици“ в Кралския колеж в Кеймбридж и защитава докторска степен по датска литература. След това преподава френски и немски в средното образование и обучението за възрастни. От 1980 г. той работи в Университета на Дъръм в областта на обучение на учители и като научен ръководител на докторанти – с много чуждестранни студенти – както и в изследвания върху езиците и образованието. През това време той участва в работни срещи и семинари в Европейския център за съвременни езици в Грац, а през 2000 г. става съветник в Отдела за езикова политика на Съвета на Европа в Страсбург.

  Неговата най-нова авторска книга е Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence - Revisited и е съредактор, наред с другото, на второто издание на Енциклопедия Routledge за езиково преподаване и изучаване (с Аделхайд Ху). Настоящият му изследователски интерес е да анализира в международна сравнителна перспектива процесите на докторантурата: опитът от научното ръководство, от процеса на изпитване на докторанти в различни университети в множество страни по света.

  Ръководил е и е рецензирал повече от 80 докторски дисертации в редица страни. Обхватът и разнообразието на този опит са стимулът за този изследователски интерес, който вече е реализиран в редактирането на две книги, заедно с Мария Стойчева, от поредицата Routledge Research in Higher Education.

  Именно тази работа е неговият фокус в проекта SUMMITT, научна група „Европейски ценности и социални предизвикателства“, която ще бъде продължена чрез анализ на финалния изпит, „защитата“, в различни университети и държави.

  Неговата роля е да ръководи заедно с Мария Стойчева изследователското  направление по „защита на докторска степен“. Това е сравнително изследване на финалния „изпит“ за докторантура в различни университети и страни в Европа и извън нея. Целта е да се направи видим и анализиран елемент от целия процес на докторантура, който е малко известен в детайли. Изследването се основава на етнографски наблюдения и интервюта с кандидати, изпитващи и ръководители в казуси от защити на дисертации в социалните науки. Този сравнителен анализ ще обогати литературата за докторантурата и ще бъде полезен за всички, които участват в докторантурата, както и ще допринесе за по-доброто разбиране на университетите и тяхната сертификационна функция в обществото.

   

  Проф. д-р Мартин Барет, утвърден учен, част от водещ екип на изследователско направление 3: Релевантност и ценности на университетите за бъдещето: иновации в докторската степен в европейски контекст. Малкомащабни изследователски проекти

  Мартин Барет е почетен професор по психология в Университета на Съри, Обединеното кралство. Той получава дипломите си от университетите в Кеймбридж и Съсекс. Работил е в Roehampton Institute of Higher Education и след това в Royal Holloway и Bedford New College, University of London, преди да се премести в Университета на Съри. Специалист по психология на развитието и социален психолог, той се занимава и с мултидисциплинарни изследвания. През годините е работил с образователни специалисти, социолози, антрополози, политолози и политически анализатори.

  Изследванията му се фокусират върху развитието на междукултурна, демократична и глобална компетентност, както и политическата и гражданска ангажираност, активното участие и глобалното гражданство на младите хора. Той особено се интересува от ролята, която образованието може да изиграе при предоставянето на младите хора на ценностите, нагласите, уменията, знанията и разбирането, които са необходими за демократично, междукултурно и глобално гражданство. Работи като експерт към Съвета на Европа от 2006 г. и ръководи експертната група, разработила Референтната рамка на компетенциите за демократична култура на Съвета на Европа. Той също така допринася за разработването на концептуалната рамка и оценките на глобалната компетентност, които бяха използвани в Програмата на ОИСР за международно оценяване на учениците (PISA) през 2018 г.

  Ролята на проф. Барет в проекта SUMMITT е да ръководи и консултира изследователските екипи, които участват в проучването на интереса и ангажираността на младите хора с политиката и гражданския живот, в което се събират данни от младежи в България, Полша и Литва. Той предоставя насоки и обратна връзка относно изследователските планове, съвети относно стратегии за събиране и анализ на данни и предоставяне на обратна връзка за чернови на документи, в които да бъдат докладвани констатациите.

  Целта е да се разберат възприятията и ценностите на младите хора и да се изготвят препоръки за заинтересованите страни в образованието (както политици, така и практици) за това как може да се насърчи интересът и ангажираността на младите хора с политическия и гражданския живот.

  Тази негова задача се свързва и с току-що поетото от него ръководство на нов проект за Съвета на Европа, който ще приложи Референтната рамка на компетентностите за демократична култура (RFCDC) към образованието за устойчиво развитие. Целта е да се изготвят препоръки за създателите на образователни политики, особено за министерствата на образованието, за това как образованието, основано на RFCDC, може да се използва за насърчаване на ценностите, нагласите, уменията, знанията и разбирането, които са необходими за справяне с глобалните предизвикателства, особено изменението на климата, загубата на биоразнообразието, замърсяването и неустойчивото потребление на ресурси.

   Проф. д-р Веселин Поповски, утвърден учен, част от водещ екип на изследователско направление 3: Релевантност и ценности на университетите за бъдещето: иновации в докторската степен в европейски контекст. Малкомащабни изследователски проекти

  Веселин Поповски е професор и заместник-декан и изпълнителен директор на Центъра за изследване на ООН към Глобалния университет Джиндал, Индия. Има магистърска степен от Московския държавен институт по международни отношения, диплома по европейско право от Кралския колеж в Лондон и магистърска степен от Лондонското училище по икономика. Има докторска степен от Кралския колеж в Лондон.

  Преди да отиде в Индия, между 2004 и 2014 г., Веселин Поповски е старши академичен служител в Университета на ООН в Токио. След 2007 г. е ръководител на Програмата за мир и управление, а след 2010 г. и ръководител на издателския отдел на Университета.

  През 2002-2004 г. Веселин Поповски ръководи европейския проект „Правна защита на правата на личността в Руската федерация“, насочен към предоставяне на международно правно познание, обучение на адвокати и активисти да прилагат европейските и международни механизми за правата на човека, разработване на правни клиники и създаване на нови офиси на Всеруското движение за правата на човека, овластявайки и подпомагайки ги да защитават индивидуалните права на гражданите.

  В периода 1999-2002 г. е асистент в Университета на Ексетер и съдиректор на Центъра за европейски изследвания. Провежда изследвания и преподава бакалавърски и следдипломни курсове по международно право, международна сигурност, европейска интеграция.

  От 1996 г. до 1999 г. е докторант в Кралския колеж в Лондон и същевременно научен сътрудник в академичната програма на НАТО „Демократични институции“. През 1988-1996 г. български дипломат на служба в София, Ню Йорк и Лондон.

  Професор д-р Поповски е част от изследователското направление на SUMMIT, което изследва правото на международна солидарност, за да покаже как солидарността се прилага към различни концепции, свързани със социалните предизвикателства (например мир и сигурност, човешки права, бежанци, изкореняване на бедността и др.).

   

  Снимки: Личен архив • Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и език

  Водещ учен 
  Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова  доц. д-р Мария Баръмова

  Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова,Факултет по славянски филологии, катедра „Кирилометодиевистика“

  доц. д-р Мария Баръмова, Исторически факултет, катедра „История на Византия и балканските народи “

  Начна област: Дигитална хуманитаристика


 • Дигитализация на малките и средни предприятия (МСП)

  Водещ учен 
  Проф. д-р Десислава Йорданова
  Проф. д-р Десислава Йорданова,

  Стопански факултет, катедра „Стопанско управление “

  Научна област: Дигитализация, малки и средни предприятия.

  ЕКИП 

  Водещ изследовател: Проф. д.ик.н Десислава Йорданова

  Проф. д.ик.н. Десислава Йорданова е преподавател в катедра "Стопанско управление" на Стопанския факултет в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Директор е на магистърската програма „Управление и предприемачество“. Изследователските й интереси са в областта на предприемачеството, управлението на малки и средни предприятия (МСП) и управлението и унаследяването на фамилнен бизнес. Изнасяла е гост-лекции във Финландия, Португалия, Гърция, и Kипър. Публикувала е студии и статии в редица водещи международни научни списания, включително International Small Business Journal, Journal of Small Business Management, Journal of International Management, International Journal of Gender and Entrepreneurship, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Service Business, и др. Участвала е с доклади в над 30 национални и международни конференции. Получава награда за най-добър доклад на международната научна конференция Diana International Research Conference on Women’s Entrepreneurship (2017), организирана от Babson College (USA). Член е на експертния съвет на Центъра по предприемачество и проектно управление на СУ „Св. Климент Охридски“, Global Entrepreneurship Network, международната виртуална общност в подкрепа на научните изследвания и обучението по международно предприемачество (ie-scholars.net).

   

  Членове на групата:

  Проф. д.ик.н. Желю Владимиров

  Проф. д.ик.н. Желю Владимиров е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете курсове по Управление на човешките ресурси на студенти бакалавърска степен, Организационна промяна и развитие, Интернационализация на малки и средни предприятия за студенти магистърска степен, Изследователски методи на докторанти и други. Автор е на над 100 публикации, от които 32 на английски, 13 – на френски; 34 книги, сред които 5 самостоятелни монографии и 29 в съавторство, на повечето от които е научен редактор.

  Голяма част от изследванията са посветени на секторни анализи (земеделие, хранително-вкусова промишленост, туризъм и др.) със специален акцент върху иновациите, конкурентоспособността и внедряването на ИКТ в малки и средни предприятия,. Притежава солиден опит в създаването на инструментариум и реализирането на  емпирични проучвания. Бил е ръководител и участник в над 30 научно-изследователски проекта.

   Проф. д.ф.н. Оля Харизанова

  Оля Харизанова е професор по „Информационно-търсещи системи“ и доктор на философските науки. Преподавател е във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и води лекционни курсове по бази от данни, информационни мрежи, уеб технологии. Висшето си образование е завършила във Факултета по математика и механика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

  През последните двадесет години е участвала в изпълнението на над 40 проекта, повечето от които са свързани с развитието на информационното общество, ИКТ практиките, информационни архитектури, електронно обучение. В момента е водещ координатор на проекта BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ (2018-2023). Участва и в научния колектив по проекта „Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронните публични услуги“ (ФНИ МОН, договора № КП-06-Н45/3; 2020-2023).

  Автор е над 90 публикации, свързани най-вече с влиянието на информационните и комуникационните технологии върху развитието на обществото, реторически аспекти на комуникацията в онлайн среда, информационен дизайн, информационно зависимо благополучие.

  Проф. дфн Харизанова е част от изследователското направление на SUMMIT, което изследва готовността за дигитализация на малките и средни предприятия в България според реално внедряваните технологии в бизнес процесите, идентифицирането на бариерите пред по-интензивната дигитализация, открояването на евентуалните ползи от дигитализацията, особено за повишаване на конкурентоспособността.

  Доц. д-р Албена Пергелова (привлечен учен)

  Д-р Албена Пергелова (доктор на Автономния Университет в Барселона, Испания) е доцент и в момента заема позицията Професор на Борда на Гуверньорите в Бизнес училището на MacEwan University, Едмънтън, Канада. Нейните научни изследвания са интердисциплинарни (предприемачество и маркетинг) с фокус върху социални аспекти и еманципацията в предприемачеството, благосъстоянието на потребителите и дигиталните технологии. Тя е публикувала статии и студии във водещи научни списания в различни области (напр. Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Journal of Small Business Management, International Small Business Journal, Entrepreneurship & Regional Development, Journal of Advertising, Journal of Consumer Affairs, Journal of Marketing Management и др.) и е лауреат на многобройни международни награди (e.g., BCERC Best Paper in Social Entrepreneurship, DIANA Conference Best Paper in Women Entrepreneurship, Commendable Research Paper Award от Eastern Academy of Management, няколко награди за най-добра статия от Academy of Marketing и др.).  Доц. д-р Боряна Пелова


  Доц. д-р Боряна Пелова е водещ международно утвърден професионалист с петнадесетгодишен опит в областта на анализа на данни и обработката на големи масиви от данни. Нейната експертиза обхваща както класически, така и авангардни методи, базирани на машинно самообучение. Като ръководител и участник в редица изследователски проекти, насочени към решаването на обществени предизвикателства като качеството на въздуха, предотвратяване на депресия, подобряване на инвестиционните решения, вкл. чрез ранното предупреждение, финансова стабилност и възстановяване след финансови кризи, доц. Пелова допринася за развитието на тази научна област. Тя е автор на множество статии, публикувани в престижни международни списания, индексирани в SCOPUS/Web of Science, за които са забелязани множество цитирания. Дейността на доц. Пелова се простира отвъд нейните изследователски приноси. Тя има ключова роля за развитието на иновативна магистърска програма "Изкуствен интелект за бизнес и финанси" като нейн академичен директор. Тя работи активно за развитието на следващо поколение професионалисти в областта на изкуствения интелект и анализа на данни, включвайки млади специалисти в академичния живот на Софийския Университет чрез проекти и програми. Сред нейните значими приноси е разработката на финансирана от бизнеса докторска програма. Не на последно място, дейността й на ръководител на Кариерния център на Стопанския факултет към СУ в периода 2016 – 2023 г. подпомага общественото развитие чрез множество мащабни кариерни събития, насочени към ученици и студенти в подкрепа на успешна кариерна реализация, изпълнена със смисъл.

   

  Доц. д-р Николай Нетов

  Доц. д-р Николай Чудомиров Нетов е ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ в Стопанския факултет на СУ Св. Кл. Охридски. През последните петнадесет години той има възможност да работи в редица международни научни, научно приложни и образователни проекти в сътрудничество с голям брой колеги от целия свят.

  Доц. Нетов е член е на борда на директорите на Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ Св Кл Охридски, което е най-голямото и най-старото алумни сдружение в страната.

  През 2014 година доц. Нетов получи годишната награда за инициираният и ръководен от него проект „Кариера в ИТ“, като най-добър за 2013 година проект реализиращ сътрудничество между бизнеса и НПО

  През 2015 година ръководеният от доц. Нетов проект "Кариера в ИТ" получи отличие в категория "Инвеститор в знанието" по време на тринадесетите годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.

   
  Доц. д-р Камен Спасов

  Камен Спасов е доцент в Стопански факултет на Софийския университет. Той е директор на магистърска програма „Бизнес администрация - Управленски информационни системис обучение на английски език (MBA-MIS), акредитирана от AMBA. Неговите научни интереси обхващат управленски информационни системи, отворени данни и отворено управление, информационна и мрежова сигурност, управление на взаимоотношенията с клиенти/граждани (CRM) и дигитална трансформация.

  Той е научен ръководител на над 130 дипломанти. Има над 70 научни публикации. Изнасял е лекции и презентации в Албания, Румъния, Чехия, Ирландия, Корея, Япония, Австралия, Бразилия, Русия, Казахстан и др.

  Камен Спасов е заместник председател на Съюза по автоматика и информатика, член е на IFIP Workgroup 8.5, бил е член е на EMEA Advisory Council of Microsoft Business Applications Academic Community.

  Камен Спасов има богат мениджърски опит. Работил е на ръководни позиции в международни и мултинационални компании в България и САЩ. Участвал е ИКТ консултантски проекти на местно и международно ниво. Доц. Спасов има практически опит от внедряване на системи за електронно управление и CRM системи. Бил е заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Има и предприемачески опит.

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kamen-boyanov-spassov-730825/

  Гл. ас. д-р Ирена Младенова

  Ирена Младенова е преподавател в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в областта на организационна промяна и развитие, организационна култура, предприемачество, маркетинг.

  Участва е в няколко научни проекти, свързани с проектиране на модел за устойчивост и план за внедряване на промяна в големи мрежови организации, вкл. European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations – ECHO (ЕК, Хоризонт 2020, договор №:830943).

  Като консултант във водещи международни консултантски компании е била член и ръководител на екип по проекти за структуриране и преструктуриране на процеси, стратегии за оптимизиране разходите за доставки, анализ и оптимизиране на продуктово портфолио, оценка и планиране на нови продукти и навлизане на нови пазари. Има опит в работа по съгласуване и развитие на организационна структура и стратегия и свързаната с това промяна в организациите. Участвала е в оценка потенциала на бизнеса при сделки за придобиване – както от страната на продавача, така и от страната на купувача. Била е ръководител корпоративно развитие и член на управленския екип на ниво група в регионална компания, предоставяща енергийни услуги.

  Ирена Младенова е част от изследователското направление на SUMMIT, което изследва готовността за дигитализация на малките и средни предприятия в България, с акцент върху свързаната с това организационна промяна.

   Гл. ас. Д-р Глория Христова

   Глория Христова е главен асистент в катедра „Статистика и иконометрия на Стопански факултет в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2022г. ѝ е присъдена докторска степен след успешно завършване на докторската програма по „Аналитични изследвания върху данни (Data Science)“ в Стопански факултет. Гл. ас. д-р Христова води лекции и семинари за бакалаври и магистри по приложение на количествени методи в икономиката и управлението, анализ и извличане на знания от текстови данни и машинно самообучение.

  Основен фокус на гл. ас. д-р Христова са научно-приложните изследвания в сферата на обработката на естествен език и анализа на текстови данни. Нейните изследвания са съсредоточени върху приложността на методи за количествен анализ на текстови данни с цел разрешаване на разнообразни бизнес, социални и икономически проблеми. През последните четири години е участвала в изпълнението на шест изследователски проекта в две основни направления – разработване на техники, базирани на изкуствен интелект, с цел подпомагане на вземането на финансови решения и изследване на нивото на дигитализация в частния и публичния сектор.

  В рамките на проекта SUMMIT, гл. ас. д-р Христова се занимава с изследване на степента на дигитализация на малките и средни предприятия в България чрез проектиране на система за извличане на знания и анализ на неструктурирани данни върху дигитализацията на МСП.

   

  НАУЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  •Да се разкрие обхвата на дигиталното предприемачество и степента на дигитализация на МСП в България.
  •Да се идентифицират факторите и бариерите пред дигитализацията и дигиталната трансформация на МСП.
  •Да се опишат организационните промени, които съпътстват дигиталната трансформация на МСП.
  •Да се установи въздействието на дигитализацията върху конкурентоспособността и развитието на МСП.
  •Поставените изследователски цели са в съответствие с един от приоритетите на ЕК и Националния план за възстановяване и устойчивост, свързан с устойчивото развитие.

  Очаквани резултати:
  • Актуален преглед на най-новите теоретични постижения в областта и тяхната обвързаност с дигитализацията на МСП – външни и вътрешни фактори, свързани с успеха на компаниите, бариери, роля на предприемачите, човешки капитал на служителите, натиск от страна на конкурентите, подкрепа от държавните политики и др.
  • Получаване на нови емпирични данни за текущото ниво и проблемите, свързани с цифровизацията на МСП в България, както чрез качествени, така и чрез количествени проучвания.

  •Разработка на базирана на машинно самообучение и изкуствен интелект система за извличане на знания и анализ на данните относно дигитализацията на МСП.
  •Идентифициране на различни модели за дигитална трансформация, прилагани от български МСП, включително успешни такива, и техните ефекти върху устойчивостта.
  •Изграждане на Индекс на дигитализация на българските МСП, който ще бъде полезен инструмент за политика в подкрепа на развитието на МСП.
  • Публикуване на резултатите от изследването в издания с висок импакт фактор.
  • По-висок капацитет на младите изследователи, включени в проекта.
  • Повишен изследователски капацитет на изследователите от Стопански факултет по темата на изследването.
  • Създаване на активна, международно призната изследователска група/общност от СУ в областта на дигитализацията и дигиталната трансформация, която да участва в международни научни мрежи и проекти.